Privacy

Deze website is eigendom van Nelissen Steenfabrieken.

Contactgegevens
Nelissen Steenfabrieken
Kiezelweg 460
3620 Lanaken-Kesselt
Tel: 012/44 02 44
E-mail: info@nelissen.be
ondernemingsnummer: 0401333639

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Privacybeleid
Nelissen Steenfabrieken NV, met maatschappelijke zetel te 3620 Lanaken, Kiezelweg 458-460, ondernemingsnummer BE 0401.333.639, alsook al haar verbonden vennootschappen, hierna genoemd ‘Nelissen’, gaat ten allen tijde zorgvuldig om met persoonsgegevens.

In deze Privacy Policy wordt dan ook weergegeven welke persoonsgegevens er verzameld worden en hoe deze gebruikt worden, alsook hoe er getracht wordt om een adequate bescherming van deze gegevens te waarborgen.
Nelissen volgt ter zake de bepalingen zoals voorzien in de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/ EU, hierna genoemd ‘GDPR’, alsook in alle overige regelgeving inzake privacy.

Voorts zal Nelissen er zorg voor dragen dat zij zich in de mate van het mogelijke confirmeert aan de bepalingen van de uitvoeringsbesluiten die genomen worden naar aanleiding van de voormelde wetgeving.

I. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens behelzen alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Een persoon wordt als ‘identificeerbaar’ beschouwd als hij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of van één of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Zo kan Nelissen als verwerkingsverantwoordelijke onder andere uw naam, adres, telefoonnummers, e-mailadres, IP-adres, e.d. verzamelen.

II. Verwerking

Deze persoonsgegevens worden door Nelissen verwerkt en gebruikt om haar dienstverlening te optimaliseren, zo efficiënt en correct mogelijk te werken en haar klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Hieronder dient onder andere te worden begrepen:

• het uitvoeren van haar overeenkomsten met klanten;
• het voldoen aan haar wettelijke verplichtingen;
• het implementeren van marketingstrategieën;
• het gebruik van de Nelissen App;
• het uitvoeren van (interne) analyses;
• de ontwikkeling van nieuwe producten;

De verwerking van persoonsgegevens door Nelissen gebeurt dan ook op basis van de volgende rechtsgronden:

• toestemming van de klant/betrokkene;
• noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst;
• noodzaak voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Nelissen, met name het verzekeren van de continuïteit van de activiteiten.

Nelissen zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen en verwerkte persoonsgegevens. Zowel Nelissen als haar aangestelden nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de te verrichten verwerking.

In de mate van het mogelijke en naar redelijkheid zal Nelissen er over waken dat de gegevens worden bijgewerkt en dat onjuiste, onvolledige en niet ter zake dienende gegevens worden verbeterd of verwijderd.

Voorts zal Nelissen er, in de mate van het mogelijke en naar redelijkheid, voor zorgen dat haar aangestelden slechts beperkt toegang hebben tot de gegevens en verwerkingsmogelijkheden. Met name zullen deze beperkt blijven tot de personen die deze nodig hebben voor de uitoefening van hun taken of tot hetgeen noodzakelijk is voor de behoeften van de dienst.
Op deze manier tracht Nelissen een passend beveiligingsniveau te bieden voor deze persoonsgegevens en de verwerking er van.

De betrokkene zal verplicht zijn de gevraagde persoonsgegevens aan Nelissen te verstrekken omdat dit een noodzakelijke voorwaarde is om de overeenkomst te sluiten en uit te voeren of omdat deze gegevens nodig zijn om de werking van de App optimaal te laten verlopen.
Indien de betrokkene de gevraagde gegevens niet verstrekt, zal Nelissen de bestelde goederen niet kunnen leveren of zal de App niet naar behoren werken.

In principe worden persoonsgegevens enkel gedeeld met toestemming van de betreffende natuurlijke persoon of indien dit nodig is om een transactie te voltooien of een product of dienst te kunnen leveren.
Voorts worden de gegevens, indien nodig, ook gedeeld met de leveranciers van Nelissen, wanneer dit wettelijk vereist is, wanneer Nelissen betrokken is in een geschil met de betrokkene, om klanten te beschermen, om de veiligheid van de producten te garanderen en om de (eigendoms)rechten van Nelissen te beschermen.
Nelissen kan de betreffende gegevens doorgeven aan een derde land of internationale organisatie.

De verzamelde persoonsgegevens zullen door Nelissen gedurende een periode van tien jaar na het einde van de samenwerking met de betrokkene worden bewaard, tenzij bepaalde wettelijke verjarings- of bewaartermijnen een langere termijn zouden vereisen.

Bij het bezoeken van de website van Nelissen dient de betrokkene zich akkoord te verklaren met het gebruik van cookies. Deze cookies worden gebruikt om diens voorkeuren te registreren. Op haar beurt kan deze informatie gebruikt worden om de functionaliteit van de website te optimaliseren. Voorts kunnen deze cookies ook gebruikt worden om instellingen op te slaan of patronen te herkennen.
Verder wordt er ook gebruik gemaakt van Google Analytics. Teneinde het verzenden van nieuwsbrieven gericht te kunnen uitvoeren, maakt Nelissen gebruik van profilering. Op deze manier tracht Nelissen haar klanten per e-mail enkel op de hoogte brengen van de acties en producten waarvoor deze een bijzondere interesse zouden kunnen vertonen.

III. Rechten natuurlijke personen

Nelissen zal de uitoefening van de volgende rechten aan de natuurlijke persoon faciliteren:

• recht op inzage in zijn persoonsgegevens;
• recht op rechtzetting van zijn onjuiste persoonsgegevens;
• recht op wissen van zijn persoonsgegevens;
• recht op beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens;
• recht op overdraagbaarheid van zijn gegevens;
• recht op bezwaar tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming.

Om dit recht/deze rechten uit te oefenen, dient de natuurlijke persoon hieromtrent een e-mail te verzenden aan het e-mailadres dpo@nelissen.be. Ten einde zekerheid te hebben over de identiteit van de vraagsteller dient deze een kopie van zijn/haar identiteitsbewijs bij deze aanvraag te voegen.

Nelissen zal onverwijld en in principe binnen een maand reageren op het verzoek van de betrokkene.

Bovendien heeft de betrokkene op elk ogenblik het recht de door hem gegeven toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens in te trekken. Dergelijke intrekking kan echter geen afbreuk doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan.

IV. Contactname

De verantwoordelijke inzake security en privacy van Nelissen kan gecontacteerd worden op het navolgend e-mailadres: dpo@nelissen.be.

Indien de klant van oordeel zou zijn dat de verwerking van haar persoonsgegevens een inbreuk uitmaakt op de bepalingen van de GDPR kan zij hieromtrent een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

V. Slotbepalingen

Indien er zich discrepanties zouden voordoen tussen de bepalingen van de voorliggende Privacy Policy en een overeenkomst tussen Nelissen en een klant, zullen de bepalingen zoals opgenomen in de overeenkomst primeren.

Nelissen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om deze Privacy Statement te allen tijde te wijzigen, zonder dat hiervoor enige voorafgaande verwittiging dient te gebeuren.

Nelissen geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Nelissen kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden of van haar partners, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Nelissen verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Nelissen levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Nelissen de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Nelissen kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Tongeren bevoegd.