Terms & conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN NELISSEN STEENFABRIEKEN NV

 

1. Onze prijsoffertes zijn vrijblijvend en hebben een uitdrukkelijk bepaalde geldigheidsduur. Na verstrijking van de geldigheidsduur heeft de verkoper het recht haar offerte aan te passen. De offerte wordt opgesteld op basis van de door de klant aan de verkoper bezorgde gegevens. De verkoper is niet verantwoordelijk voor de correctheid van deze gegevens.

Al de offertes of bestellingen, ook gedaan door of geplaatst bij vertegenwoordigers of tussenpersonen hoegenaamd ook, verkrijgen slechts bindende kracht nadat zij door de gedelegeerd bestuurder van verkoper of diens gevolmachtigde schriftelijk zijn bevestigd.

De prijzen zijn steeds exclusief B.T.W.. Elke verhoging van het B.T.W.-tarief of van een andere belasting van welke aard ook tussen de bestelling en de uitvoering zal ten laste van de klant vallen.

De gedane bestelling kan niet gewijzigd worden, tenzij hieromtrent tussen de verkoper en de klant een schriftelijk akkoord is tot stand gekomen.

2. De leveringstermijnen zijn enkel bij wijze van inlichting opgegeven en zijn nooit bindend.

Wanneer de levering ten gevolge van overmacht tijdelijk wordt geschorst, zal de leveringstermijn verlengd worden zonder dat dit recht kan geven op enige vergoeding.

Geen enkele vorm van schadevergoeding, noch de verbreking van de overeenkomst wegens niet-levering binnen de overeengekomen termijn kan gevorderd worden indien de levering niet binnen de overeengekomen termijn gebeurt.

Indien een levering niet kan geschieden om redenen waarvan de oorzaak bij de klant ligt, zullen de bijkomende vergoedingen voor verplaatsing en lonen van rechtswege door de klant verschuldigd zijn.

3. In geval van annulering van de bestelling door de klant zal de klant, indien er nog geen begin van uitvoering was of enig voorschot betaald werd, een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd zijn.

In geval van annulering van de bestelling door de klant na dat de productie van de bestelling reeds een aanvang nam, zal de klant ten titel van forfaitaire schadevergoeding de volledige som van de overeengekomen prijs verschuldigd zijn.

In geval van verwikkelingen met betrekking tot de fabricatie, hetzij bij de verkoper zelf, hetzij bij haar leveranciers door gebrek aan grondstoffen of brandstoffen of door welke andere oorzaak ook, behoudt de verkoper zich het recht voor de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder dat dit recht kan geven op enige vergoeding.

4. Het vervoer geschiedt steeds op risico van de klant, zelfs indien het door de diensten van de verkoper uitgevoerd wordt. Het vervoer zal enkel gebeuren via berijdbare en bereikbare wegen.

5. De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de levering bestonden en welke de klant na controle redelijkerwijze kan vaststellen, worden geacht onmiddellijk te zijn aanvaard indien de klant aanwezig is bij de levering. Indien de klant niet aanwezig is bij de levering dan moet hij zijn eventuele bezwaren via aangetekend schrijven kenbaar maken aan de verkoper en dit binnen de vijf werkdagen na de levering.

Wanneer geleverde goederen geïncorporeerd zijn, worden ze in ieder geval als aanvaard beschouwd.

In geval van directe verzending van de goederen aan derden of naar het buitenland dient de verificatie en ontvangst van de goederen steeds door de klant bij de verkoper zelf te gebeuren. In geval van verzaking aan deze verificatie, worden de goederen beschouwd als afgeleverd conform de bestelling.

Klachten betreffende een niet conforme levering, die niet vaststelbaar was op het ogenblik van de levering, dienen binnen de vijf werkdagen na de vaststelling van het gebrek middels omstandig aangetekend schrijven meegedeeld te worden aan de verkoper.

6. De verkoper zal niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de gevolgen van een lichte en/of gewone fout vanwege haarzelf en/of haar aangestelden, normale slijtage, …. De verkoper is enkel aansprakelijk in geval van opzet. De aansprakelijkheid van de verkoper is in ieder geval beperkt tot het bedrag opgenomen in de tussen partijen gesloten overeenkomst.

7. De klant erkent uitdrukkelijk er van op de hoogte te zijn dat de prestatieverklaring (DoP: declaration of performance) met betrekking tot de door de verkoper aangeboden stenen raadpleegbaar is op de website van de verkoper.

8. Al de door de verkoper geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot na de volledige betaling van de prijs en van de bijkomende prestaties en kosten.

In het geval dat de in gebreke gebleven klant failliet gaat, de toepassing vraagt van de wet op de continuïteit van ondernemingen of op enigerlei andere wijze zijn activiteiten gestaakt heeft, heeft de verkoper het recht om de verkochte goederen op te eisen middels eenvoudig verzoek gericht aan degene die de kwestieuze goederen onder zich heeft.

9. De verkoper behoudt zich het recht voor de goederen aan te rekenen naargelang de aflevering, zelfs als deze slechts gedeeltelijk is. Indien een gedeeltelijke levering niet betaald is op de vervaldag, kan de verkoper het saldo van de bestelling annuleren.

Elke betwisting i.v.m. de toegezonden factuur moet binnen de vijf werkdagen na de factuurdatum aangetekend medegedeeld worden aan de verkoper. Bij gebreke daaraan is er een onweerlegbaar vermoeden dat de factuur aanvaard werd.

Protest vermag evenmin de betaling op te schorten.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn al de facturen contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de verkoper.

Iedere op de vervaldag niet betaalde factuur zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met een conventionele moratoire interest, die gelijk is aan de interestvoet zoals bepaald in artikel 5 van de Wet Betalingsachterstand van 02.08.2002, verhoogd met 3%. Bovendien zal bij niet betaling op de vervaldag het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling met 10% verhoogd worden ten titel van forfaitaire schadeloosstelling. Dit forfaitair bedrag geldt als vergoeding voor de buitengerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet betaling en onverminderd het recht van de schuldeiser om een vergoeding te vorderen voor andere schadeposten die niet louter veroorzaakt zijn door de niet betaling.

Wanneer de klant nalaat de overeengekomen betalingen te doen, zelfs indien het gedeeltelijke betalingen betreft, dan is de verkoper daarenboven gerechtigd om haar prestaties op te schorten tot dat de klant integraal voldaan heeft aan zijn betalingsverplichting. De opschorting kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding van de klant.

10. De overeenkomst wordt geacht van rechtswege ontbonden te zijn in geval van faillissement, toepassing van de wet op de continuïteit van ondernemingen, of welkdanige andere vorm van liquidatie van het vermogen van de klant. De verkoper heeft onmiddellijk recht op betaling van al de tot dan geleverde prestaties en goederen, onverminderd het recht op integrale schadeloosstelling.

11. Enkel het Belgisch recht is van toepassing op de geschillen tussen de partijen. Dit met uitdrukkelijke uitsluiting van de toepassing van het Weens Koopverdrag.

Alle geschillen van welke aard ook, met inbegrip van de betwistingen omtrent de toepassing en de interpretatie van deze algemene voorwaarden, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren.

12. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en vertaald. In geval van een verschil of tegenstrijdigheid tussen de Nederlandstalige tekst en de vertaalde tekst of een verschil in de interpretatie daarvan, prevaleren de algemene voorwaarden opgesteld in de Nederlandse taal